7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dotacje i wniosek na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Z budżetu miasta Przemyśla mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Gminy Miejskiej Przemyśl.
             Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
Udzielenie dotacji może nastąpić wyłącznie na podstawie złożonego wniosku.
Wniosek składa się w terminie do 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona.
Dotacje przyznaje Rada Miejska w Przemyślu.
 
 Podstawa prawna –
 1) uchwała nr 25/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2) uchwała nr 137/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 września 2009r. zmieniająca uchwałę 25/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 
 Wymagane dokumenty:
    Załączniki do wniosku:
               - decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace,

               - dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (np. aktualny  
     wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej),

               - harmonogram oraz kosztorys przewidywanych lub wykonanych prac lub  
     robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

               - decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na 
     przeprowadzenie prac  lub robót oraz projekt i pozwolenie na budowę, 
     gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub 
     program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym.
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta Przemyśla
ul. Rynek 1 (kancelaria ogólna, parter, pokój nr 1)
37 - 700 Przemyśl
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Opublikował:  | Data publikacji: 16-09-2009 14:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-11-2013 12:31