11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2009-2015"

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza do udziału w społecznych konsultacjach projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2009-2015”. Dokument został przygotowany pod kątem możliwości ubiegania się przez Beneficjentów o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, w zakresie rewitalizacji miast (działanie 7.1) oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych (działanie 7.2).

Plan rewitalizacji obejmować będzie wytyczone obszary miasta Przemyśla ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych, wyłonionych w ramach delimitacji w ujęciu przestrzennym przy uwzględnieniu co najmniej trzech z niżej wymiennych zjawisk:

a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;
b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;
c) niekorzystne trendy demograficzne;
d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji;
e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;
f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska;
g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;
h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców;
i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego;
j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.

Obszar miasta Przemyśla, objęty procesem rewitalizacji w zakresie mieszkalnictwa w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast, obejmuje osiedla: STARE MIASTO, KMIECIE, WARNEŃCZYKA, LIPOWICA, WINNA GÓRA, STEFANA ROGOZIŃSKIEGO, MIKOŁAJA KOPERNIKA, LWOWSKIE, WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO, PRZEMYSŁAWA, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, MARII KONOPNICKIEJ, ADAMA MICKIEWICZA, ZIELONKA, RYCERSKIE I ZA WIAREM.

Obszar miasta Przemyśla, objęty procesem rewitalizacji w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych, za wyjątkiem działań dotyczących mieszkalnictwa w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast, obejmuje osiedla: STARE MIASTO, KMIECIE, SALEZJAŃSKIE, ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO, MIKOŁAJA KOPERNIKA, WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO, PRZEMYSŁAWA, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, ADAMA MICKIEWICZA, ZIELONKA.

Obszar miasta Przemyślam objęty procesem rewitalizacji obszarów powojskowych w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, obejmuje obszary powojskowe: Nr 1 – Zespół koszarowy przy ul. Słowackiego, Nr 2 – Zespół koszarowy przy ul. Herburtów, Nr 3 – Zespół koszarowy przy ul. Mickiewicza, Nr 4 – Zespół koszarowy przy ul. 29 Listopada i Nr 5 – Zespół koszarowy przy ul. Okrzei.

Aby ubiegać się o dofinansowanie projektów wymienionych w rozdziale 4 LPR, należy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach Działania: 7.1 i 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013. Zanim to jednak nastąpi muszą zostać spełnione następujące warunki:

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu LPR;
2. Otrzymanie opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na temat konieczności przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla LPR
i przedsięwzięć ujętych w tym Programie;
3. Uchwalenie Lokalnego Program Rewitalizacji przez Radę Miejską w Przemyślu.

Treść projektu dokumentu do konsultacji jest do pobrania na informacyjnej stronie Urzędu Miejskiego: www.przemysl.pl TUTAJ

Uwagi do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2009-2015” oraz umieszczonych w rozdziale 4 projektów można zgłaszać na formularzu "Kwestionariusza udziału w konsultacjach społecznych" od dnia 15 września do dnia 30 września 2009r. pocztą e-mail na adres Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju:
Opublikował:  | Data publikacji: 15-09-2009 11:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15