10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pozwól mi działać a zrozumiem - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Przemyślu”

W dniu 17.06.2009 r. odbyła się impreza podsumowująca realizację projektu pt. „Pozwól mi działać a zrozumiem - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Przemyślu” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice i uczniowie biorący udział w projekcie. Zaproszonych gości oraz media powitała Pani Dyrektor Dorota Kotuła. W imieniu Pana Prezydenta list odczytał Pan Grzegorz Masłyk Inspektor Wydziału Edukacji w Przemyślu.
Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów poprzez zapewnienie bogatszej oferty zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych oraz pozalekcyjnych.
Cele szczegółowe:
1. Kształcenie  w zakresie podstawowych umiejętności edukacyjnych  służących świadomemu uczeniu się kl. I–III.
2.Zaspokajanie indywidualnych potrzeb dzieci zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi poprzez umacnianie wiary we własne siły, umożliwianie osiągania sukcesu, stwarzanie warunków rozwijania samodzielności, kreatywności i zainteresowań oraz przełamywania niechęci i rezygnacji przy napotkaniu trudności.
3.Rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów w zakresie posługiwania się j. obcym oraz zastosowania technologii komunikacyjno – informacyjnych (ICT), wiedzy matematyczno
–przyrodniczej.
4.Zapewnienie specjalistycznej opieki logopedycznej.
W projekcie wsparciem objęto 198 uczniów w wieku od 7 do 12 lat. Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi, często z wykorzystaniem gier i zabaw. W taki sposób przyswajanie nieraz trudnej wiedzy stawało się niezwykle łatwe i przyjemne. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, o czym świadczy wysoka frekwencja.  W ramach projektu powstało 11 zadań a w nich 29 grup zajęciowych.
Dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klas I – III
·         „Z przyrodą za pan brat”
·         „Ćwiczę i liczę”
Dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z klas IV - VI
·         „Matematyka bawi, uczy”
·         „Piszę na 6+”
·         „I’m good at English”
Specjalistyczne
·         Korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas II: „Problem mam, już nie jestem sam”
·         Logopedyczne : „Mówię piękniej”

Pozalekcyjne dla uczniów klas IV - VI
Uczniowie biorący udział w zajęciach podwyższyli swoje wyniki w nauce, opanowali prawidłowe zasady funkcjonowania w grupie, zwiększyli samoocenę i wiarę we własne możliwości.
Każda z grup przygotowała krótką prezentację swoich działań. Rodzice mogli też oglądać wystawę prac uczestników poszczególnych zadań. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na przygotowany poczęstunek.

JPGNULL (155,02KB)

JPGNULL (113,93KB)

JPGNULL (137,52KB)

JPGNULL (141,23KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 14-09-2009 10:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-09-2009 10:02