8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XLV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 3 września 2009 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 28 maja 2009 r., 5 czerwca 2009 r., 6 czerwca 2009 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego – proj. Nr 123/2009. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielonka I” – proj. Nr 105/2009.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz terminów płatności i sposobu jej poboru – proj. Nr 124/2009.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia terminów płatności dla inkasentów – proj. Nr 125/2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonów gier na automatach 147/2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawach zmian w budżecie miasta na 2009 rok: proj. Nr 132/2009, 133/2009, 134/2009, 135/2009, 136/2009, 138/2009, 144/2009.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 25/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace remontowo – konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – proj. Nr 137/2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Gminy Miejskiej Przemyśl w celu ochrony praw własności Skarbu Państwa i Gminy w stosunku do nieruchomości o niewyjaśnionym statusie prawnym – proj. Nr 142/2009.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Grodzkiej 4 i Kościuszki 5 – proj. Nr 143/2009.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 117/2009, 139/2009, 149/2009.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 145/2009.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny przy sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 140/2009.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – proj. Nr 150/2009.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty – proj. Nr 122/2009.
20. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia ulicy Ignacego Łukasiewicza w Przemyślu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej – proj. Nr 130/2009.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 141/2009.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia w charakterze Partnera do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 – proj. Nr 146/2009.
23. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych na terenie miasta Przemyśla przez inne niż Miasto Przemyśl osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – proj. Nr 148/2009.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Przemyśl i Gminą Żurawica o przejęciu lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Przemyśl i Gminy Żurawica – proj. Nr 151/2009.
25. Sprawozdanie z poniesionych wydatków finansowych z przeprowadzonego w dniu 26 kwietnia 2009r. na terenie miasta Przemyśla referendum lokalnego w sprawie drzew i nowej architektury na przemyskim rynku.
26. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 2 kwietnia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.
27. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za I i II kwartał 2009 r.
28. Wystąpienia radnych.
29. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 27-08-2009 11:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15