-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs: „GRODY KAZIMIERZA WIELKIEGO – ICH TRADYCJE ORAZ WSPÓŁCZESNOŚĆ”

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

„GRODY KAZIMIERZA WIELKIEGO – ICH TRADYCJE ORAZ WSPÓŁCZESNOŚĆ”

 

Przepisy ogólne


Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów „Grody Kazimierza Wielkiego – ich tradycje oraz współczesność” (zwanego dalej Konkursem) jest Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu na Kujawach oraz inni współorganizatorzy.

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografów amatorów i ma zasięg ogólnopolski.

Celem Konkursu jest zachęcenie osób fotografujących do ukazania spuścizny oraz współczesności miast i miejscowości, które związane są z królem Kazimierzem Wilkiem poprzez jego dobrodziejską i fundacyjną działalność.

Tematyka zdjęć powinna być powiązana z tytułem głównym konkursu. Liczymy na fotografie przedstawiające architekturę, życie codzienne mieszkańców, pejzaż miejski (wiejski), miejskie (wiejskie) wydarzenia oraz „ducha” grodu Kazimierzowskiego.

Zależy nam aby zdjęcia zostały wykonane w okresie wiosny i lata 2009 r., ale dopuszczany także prace wykonane w terminach wcześniejszych.

Technika prac jest dowolna, która umożliwi jej zapisanie na nośniku elektronicznym.

Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym Regulaminie. Autorzy wszystkich prac udzielają zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w prac na publikację w mediach oraz w albumie, którego wydanie przewidujemy w 2010 r. na jubileusz 700-lecia urodzin w Kowalu króla Kazimierza Wielkiego.

W przypadku wykorzystania fotografii w publikacjach zachowane zostanie prawo autorskie do ich podpisu imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem miejscowości.

Wszystkie nadesłane prace na konkurs przechodzą na własność organizatora, chyba że ich autor złoży stosowne zastrzeżenie oraz załączy do nadesłanych prac zwrotną kopertę i znaczki.

Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne dzieła zgłoszonego do konkursu.


Przepisy dotyczące prac:

Każdy uczestnik może nadesłać do 30 wykonanych przez siebie fotografii. Mogą to być zdjęcia pojedyncze lub cykle zdjęć.


Akceptowane będą jedynie prace przesłane na płycie DVD w formacie JPG o nie mniejszej rozdzielczości niż 1200x1600 pikseli.


Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.


Materiał nadesłany na konkurs powinien być dobrze zabezpieczony przed zniszczeniem.


Warunki techniczne nadsyłanych prac:

· Każdemu ze zdjęć winien być nadany numer,

· W osobnym pliku na płycie DVD winna być informacja,

o czy zdjęcia są pojedyncze czy stanowią cykl lub jego część,

o jednozdaniowy opis – co fotografia przedstawia,

o na wierzchniej stronie płyty DVD winno być umieszczone GODŁO autora prac.

· W załączonej do pracy korespondencji w osobnej kopercie z GODŁEM należy podać imię nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz wiek autora.


Prace należy wysłać na adres:

Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego

87-820 Kowal, ul. Zamkowa 4, z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY.


Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nagrody i wyróżnienia:
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe o łącznej puli 5 000 zł oraz dla wszystkich uczestników Konkursu dyplomy.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad, przyznania nagród lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od organizatora.

Terminarz:
Termin nadsyłania prac mija dnia 30 września 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego.


Ocena prac przez Kapitułę Konkursu nastąpi do dnia 31 października 2009 r.


Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.


Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.kazimierzwielki.pl


Uroczyste rozdanie nagród wraz z wystawą wyróżnionych prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się w Kowalu.


O terminie przyznania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Opublikował:  | Data publikacji: 26-05-2009 11:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-02-2010 10:30