10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wojewoda Podkarpacki wydał opinię w sprawie wniosku o zmianę granic miasta Przemyśla

Mirosław Karapyta Wojewoda Podkarpacki ogłosił w dniu 25 kwietnia br. swoją opinię do wniosku o zmianę granic miasta Przemyśla, polegającej na przyłączeniu pięciu sołectw z terenu Gmin: Przemyśl, Medyka i Krasiczyn. Wojewoda pozytywnie zaopiniował wniosek w zakresie przyłączenia do miasta sołectwa Kruhel Wielki z Gminy Krasiczyn oraz sołectwa Krówniki z Gminy Przemyśl, natomiast zaopiniował go negatywnie w zakresie przyłączenia sołectw Hurko i Hureczko z Gminy Medyka oraz sołectwa Nehrybka z Gminy Przemyśl.

Jak podkreśla Wojewoda "sformułowanie niniejszej opinii poprzedzone zostało wnikliwą analizą wszystkich aspektów zmiany będącej przedmiotem wniosku, przy uwzględnieniu założeń i uzasadnienia poprzedniego wniosku Rady Miejskiej w Przemyślu z 2008 r." A z analizy tej wynika, że  - podobnie jak w 2008 r. - powiększenie obszaru Przemyśla wiąże się ściśle z jego dalszym rozwojem społeczno-gospodarczym, jako miasta, które pragnie odzyska pozycję silnego ośrodka regionalnego, utraconą w wyniku zmiany podziału terytorialnego państwa: "Miasto Przemyśl, poprzez zmianę granic, dąży do polepszenia więzi społecznych, gospodarczych i kulturalnych oraz zdolności wykonywania zadań publicznych, a także do zapewnienia jednorodnego układu osadniczego i przestrzennego." Zauważył również, że ranga miasta jako węzła granicznego wymaga wyprzedzającego przygotowania, zarówno w odniesieniu do zabezpieczenia terenów dla komunikacji ponadlokalnej, jak i dla rozwoju funkcji centrotwórczych. Utrzymujące się nadal i pogłębiające się z biegiem czasu ograniczenia terytorialne skutkować mogą poważnymi problemami w zakresie prawidłowego funkcjonowania miasta.

Uzasadnienie pozytywnej opinii w stosunku do starań o włączenie sołectwa Kruhel Wielki do miasta, podkreśla pozytywny wynik przeprowadzonych tam konsultacji społecznych, jak również uznanie woli mieszkańców przez właściwe organy samorządowe. W przypadku sołectwa Krówniki zwrócono uwagę na "największe tendencje wzrostu i wprowadzania usług oraz zabudowy stanowiącej kontynuację intensywnej zabudowy osiedli miejskich, wynikającą z pełnienia przez nie funkcji
sypialnianej dla miasta.
" Uzupełnieniem tego uzasadnienia jest także stanowisko przedstawicieli mieszkańców sołectwa Krówniki, szczegółowo zaprezentowane podczas inicjowanych przez nich spotkań z Wojewodą Podkarpackim oraz wyrażone w piśmie z dnia 10 kwietnia br.:"Stanowisko to potwierdza determinację mieszkańców sołectwa w dążeniu do zmiany ich przynależności terytorialnej."

Pełną treść opinii Wojewody Podkarpackiego można przeczytać na stronach internetowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Teraz wniosek wraz z opinią i za pośrednictwem Wojewody skierowany zostanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostateczna decyzja o zmianie granic jest wydawana w formie rozporządzenia Rady Ministrów najpóźniej w dniu 31 lipca.

Opublikował:  | Data publikacji: 28-04-2009 13:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-02-2010 11:30