10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla”

Urząd Miejski w Przemyślu przystępuje do opracowania aktualizacji dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla” pod kątem możliwości ubiegania się przez Beneficjentów o środki finansowe z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w zakresie rewitalizacji miast (działanie 7.1) oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych (działanie 7.2) ze szczególnym naciskiem na działania w zakresie mieszkalnictwa. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie z wymienionych źródeł jest wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Zainteresowani, mogą składać wnioski do Programu w terminie do dnia 10 kwietnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Wnioski do Lokalnego Programu Rewitalizacji powinny dotyczyć:
1. Przedsięwzięć na obszarach i w obiektach rewitalizowanych, w tym renowacji, rewitalizacji, modernizacji, adaptacji i wyposażenia istniejącej zabudowy w celu wzmocnienia Przemyśla jako ośrodka miejskiego oraz poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej.
2. Budowy i wyposażenia nowych obiektów (nie dotyczy mieszkalnictwa).
3. Systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz przedsięwzięć mających na celu walkę z przestępczością i patologiami społecznymi.
4. Przedsięwzięć służących aktywizacji społecznej zamieszkujących obszary rewitalizowane oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym.
5. Renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz renowacji i adaptacji na cele mieszkaniowe budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.
6. Przedsięwzięć na obszarach i w obiektach rewitalizowanych służących ich adaptacji dla ożywienia społeczno – gospodarczego obszarów zdegradowanych.
7. Rekultywacji terenów zdegradowanych.
8. Przedsięwzięć służących wypromowaniu obszarów i obiektów rewitalizowanych.
9. Renowacji i adaptacji na cele mieszkaniowe budynków, istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.

Ponadto, w ramach mieszkalnictwa mogą być dofinansowane projekty z zakresu:
1. Renowacji/modernizacji (nie budowa nowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym remonty i modernizacje części wspólnych istniejących budynków wielorodzinnych (budynek mieszkalny, w którym występują więcej niż dwa lokale mieszkalne), w tym remont i modernizację części wspólnych budynków z wielkiej płyty. Działania, które mogą uzyskać dofinansowanie z EFRR to:
a) odnowienie następujących elementów budynku: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa, klatka schodowa, korytarze wewnętrzne/ zewnętrzne, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, winda,
b) instalacje techniczne budynku,
c) działania w zakresie oszczędności energetycznej.
2. Adaptacji i renowacji budynków na cele mieszkaniowe dla osób o szczególnych
potrzebach w celu przygotowania do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych. Zaadaptowane pomieszczenia na cele mieszkaniowe są przeznaczone dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub dla osób o szczególnych potrzebach.
Wyklucza się uzyskanie jednoczesnego wsparcia na to samo przedsięwzięcie ze środków EFRR i krajowych środków o specjalnym przeznaczeniu.

Wnioskodawcami/Beneficjentami mogą być:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
2. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (również Skarb Państwa reprezentowany przez właściwe jednostki. Np. Skarb Państwa – Komendant Miejski Policji).
3. Szkoły wyższe.
4. Instytucje kultury.
5. Organizacje pozarządowe.
6. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
7. Spółdzielnie mieszkaniowe.
8. Wspólnoty mieszkaniowe.
9. Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Projekty, zawarte we wnioskach, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa 7 Spójność wewnętrzregionalna
Działanie 7.1 Rewitalizacja Miast
Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Na każdy konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach Osi priorytetowej 7 Beneficjent będzie mógł zgłosić 1 projekt o dofinansowanie.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu - 250 tys. zł.
Maksymalna kwota wsparcia ze środków UE dla pojedynczego projektu – 8,5 mln. zł.
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych projektu - 85%

Szczegółowych informacji udziela:
Tomasz Włoch i Małgorzata Gumienny
Wydział Inwestycji, Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich
Urzędu Miejskiego w Przemyślu
tel. 16 675 20 75
e-mail: strategia@um.przemysl.pl


Formularz wniosku do Programu jest do pobrania na informacyjnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu

http://www.przemysl.pl/zalaczniki/8793.doc
oraz w Wydziale Inwestycji, Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich, ul. Ratuszowa 10A, III piętro, pokój 307.

Obowiązująca wersja dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Przemyśla” jest do pobrania na informacyjnej stronie Urzędu Miejskiego www.przemysl.pl/urzad_miejski/383/lokalny_program_rewitalizacji_miasta_przemysla
Informacje dotyczące Działania 7.1 Rewitalizacja miast, Oś priorytetowa 7 Spójność wewnątrzregionalna dostępne są na stronie informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum

Opublikował:  | Data publikacji: 13-03-2009 14:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 31-01-2010 10:15