22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wynikach aukcji - licytacji przeprowadzonej w dniu 11 marca 2009 r. na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji

Przemyśl, dnia 11 marca 2009 r.

GL.I/IV-71441-1/09
 
Prezydent Miasta Przemyśla
 
 

informuje, że w dniu 11 marca 2009 roku Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje na oddanie w najem niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

 
 

1)   ul. A. Mickiewicza 25      - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował:

Jerzy Tarkowski,

2)   ul. J. Słowackiego 7       - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferował:

Wiktor Kalinowski,

3) ul. A. Dworskiego 15       - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferowała:

Beata Fedak,

4) ul. Ratuszowa 4               - najwyższą miesięczną stawkę czynszową zaoferowała:

Anna Pasławska ,

 

Wadia po przetargach podlegają zwrotowi za wyjątkiem w/w osobom wygrywającym aukcję, które to wadia zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

              

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:

 

ad. 1) -        2.500 zł, słownie: dwa tysiące pięćset złotych

ad. 2) -        0 zł. słownie: zero - złotych

ad. 3) -        0 zł. słownie: zero złotych

ad. 4) -        7.300 zł. słownie: siedem tysięcy trzysta złotych

Opublikował:  | Data publikacji: 13-03-2009 11:34
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-09-2011 09:18