11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

VII Wojewódzki Konkurs Plastyczny Współcześni Rycerze Świętego Floriana

Regulamin VII edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego

dla dzieci i młodzieży

 

„Współcześni Rycerze Św. Floriana”

 

Patronat nad konkursem objęli:

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Starosta Powiatu Przeworskiego

 

1.            Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.

 

2.            Cele konkursu

Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez

Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz mienia człowieka,

jak również propagowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz postawy

bezpiecznego zachowania w życiu codziennym, a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg.

 

3.            Warunki uczestnictwa

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.

Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, w rozmiarze

nie mniejszym niż A-4 i nie przekraczającym formatu A-3, na jeden z poniższych tematów :

Jak wyobrażam sobie współczesne zadania straży pożarnej?

Jak my dzieci możemy zadbać o swoje bezpieczeństwo w domu, na podwórku i na drodze?

Uczestnicy konkursu mogą wykonać pracę indywidualnie, bądź w grupach (np. klasa lub koło

zainteresowań).

Prace będą oceniane przez komisję konkursową z zachowaniem podziału na trzy grupy wiekowe:

          I grupa    - 5-6 lat (dzieci w wieku przedszkolnym)

          II grupa   - 7-9 lat (klasy 1-3 szkoły podstawowej)

          III grupa - 10-12 lat (klasy 4-6 szkoły podstawowej)

Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:

imię, nazwisko, grupę wiekową, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.

 

4.            Terminy

Prace konkursowe należy składać w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

lub przesłać na adres: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Park 2,

37-200 Przeworsk z dopiskiem „Współcześni Rycerze Św. Floriana” do dnia 10.04.2009 r.

 

5.            Rozstrzygnięcie konkursu

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.

Wyniki konkursu zostaną podane również na stronie internetowej muzeum pod adresem:

www.muzeum.przeworsk.pl

Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów najciekawszych prac dyplomy i nagrody

rzeczowe w każdej z wymienionych grup wiekowych.

Nagrody przyznane zostaną w ramach posiadanych środków.

Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 4.05.2009 r. o godz. 11 00 podczas

otwarcia wystawy pokonkursowej w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w

Przeworsku.

 

6.            Zastrzeżenia

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie przesyłki.

Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac uczestników konkursu

w mediach, wydawnictwach i prezentacjach internetowych.

Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane.

Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Bliższych informacji udziela Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku: 

tel.(16) 648 81 65 lub (16) 648 71 45

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Opublikował:  | Data publikacji: 12-03-2009 13:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-03-2009 13:40