8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

VII Wojewódzki Konkurs Plastyczny Współcześni Rycerze Świętego Floriana

Regulamin VII edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego
dla dzieci i młodzieży
 
„Współcześni Rycerze Św. Floriana”
 
Patronat nad konkursem objęli:
Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie
Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Starosta Powiatu Przeworskiego
 
1.            Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.
 
2.            Cele konkursu
Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez
Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz mienia człowieka,
jak również propagowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz postawy
bezpiecznego zachowania w życiu codziennym, a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg.
 
3.            Warunki uczestnictwa
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.
Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, w rozmiarze
nie mniejszym niż A-4 i nie przekraczającym formatu A-3, na jeden z poniższych tematów :
Jak wyobrażam sobie współczesne zadania straży pożarnej?
Jak my dzieci możemy zadbać o swoje bezpieczeństwo w domu, na podwórku i na drodze?
Uczestnicy konkursu mogą wykonać pracę indywidualnie, bądź w grupach (np. klasa lub koło
zainteresowań).
Prace będą oceniane przez komisję konkursową z zachowaniem podziału na trzy grupy wiekowe:
          I grupa    - 5-6 lat (dzieci w wieku przedszkolnym)
          II grupa   - 7-9 lat (klasy 1-3 szkoły podstawowej)
          III grupa - 10-12 lat (klasy 4-6 szkoły podstawowej)
Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:
imię, nazwisko, grupę wiekową, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.
 
4.            Terminy
Prace konkursowe należy składać w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku
lub przesłać na adres: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Park 2,
37-200 Przeworsk z dopiskiem „Współcześni Rycerze Św. Floriana” do dnia 10.04.2009 r.
 
5.            Rozstrzygnięcie konkursu
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
Wyniki konkursu zostaną podane również na stronie internetowej muzeum pod adresem:
Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów najciekawszych prac dyplomy i nagrody
rzeczowe w każdej z wymienionych grup wiekowych.
Nagrody przyznane zostaną w ramach posiadanych środków.
Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 4.05.2009 r. o godz. 11 00 podczas
otwarcia wystawy pokonkursowej w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w
Przeworsku.
 
6.            Zastrzeżenia
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie przesyłki.
Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac uczestników konkursu
w mediach, wydawnictwach i prezentacjach internetowych.
Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane.
Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 
Bliższych informacji udziela Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku: 
tel.(16) 648 81 65 lub (16) 648 71 45
 
Zapraszamy do udziału w konkursie!
Opublikował:  | Data publikacji: 12-03-2009 13:34
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-03-2009 13:40