9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

KONKURS NA PRODUKT TURYSTYCZNY „MIASTO TURYSTYCZNE – TWIERDZA PRZEMYŚL”

KONKURS NA  PRODUKT TURYSTYCZNY
„MIASTO TURYSTYCZNE – TWIERDZA PRZEMYŚL”


Celem konkursu jest realizacja wspólnej akcji służącej  wdrożeniu koncepcji „Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl” w ramach „Strategii rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015” i nagrodzenie cennych inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców.

Turyści czekają na nowe atrakcje, pragną nowych wyzwań i chcą poznać nasze miasto. Produkt turystyczny to nic innego jak stworzenie naszym gościom możliwości korzystania z najpiękniejszych walorów turystycznych miasta.

Budowanie marki „Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl” to wykreowanie nowych  pomysłów w oparciu o potencjał miasta tkwiący w zabytkach, historii, tradycji, wielokulturowości, i innych symbolach miasta. Wyróżnikiem jest Twierdza Przemyśla z wykorzystaniem innych atutów Przemyśla.

Konkurs ma zaktywizować mieszkańców miasta Przemyśla do „budowania” współczesnej Twierdzy Przemyśl z uwzględnieniem segmentów turystyki: fort aktywny, kulturowy hobbystyczny, religijny, biznesowy, edukacyjny.

Zapraszamy do współpracy wszystkich

członków Wspólnoty Miasta Przemyśla  w budowę
„Współczesnej Twierdzy Przemyśl”

Wszystkie inicjatywy podejmowane na rzecz
budowy produktu niosą za sobą podstawowe przesłanie:
„Bez Was Mieszkańcy, Miasto nie jest w stanie zrobić nic.

Razem możemy osiągnąć bardzo wiele”

REGULAMIN KONKURSU

1.    Organizator konkursu:
 Wydział Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl, Tel.16/675 21 05, e-mail: turystyka@um.przemysl.pl

2.    Cel konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów branży turystycznej, instytucji i twórców produktów turystycznych, stowarzyszeń i organizacji turystycznych, instytucji kulturalno-edukacyjnych oraz przedsiębiorców prywatnych.

 Celem konkursu jest zainspirowanie do stworzenia nowych atrakcyjnych produktów turystycznych w ramach koncepcji „Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl” i ich popularyzacja. 


3.    Kategorie konkursowe

-   kwaterunek (hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, schroniska, campingi itp)
oceniane będą:  niekonwencjonalna oferta łącząca stylowy wystrój wnętrza, ubiór obsługi hotelowo-recepcyjnej oraz elementy promujące miasto Przemyśl

jadło (restauracje, kawiarnie, cukiernie, karczmy, zajazdy, puby, piekarnie itp.)
Oceniane będą: wystrój lokalu, oryginalne menu nawiązujące do tradycji miejskich, ubiór personelu oraz elementy promujące miasto Przemyśl

-    pamiątka z miasta (rzemieślnicy, osoby prywatne, stowarzyszenia, kółka artystyczne)
Oceniane będą: wyroby symbolizujące miasto lub lokalną tradycję, artystyczne dzieła z lokalnym motywem, możliwe   do  produkcji.

-    oferta przyjazdowa do Przemyśla (biura podróży, touroperatorzy)
 w przypadku tej kategorii należy wykazać się ilością sprzedawanych ofert

-    impreza wizerunkowa oraz przedsięwzięcie promujące wiodące elementy      rynku turystycznego (forty: Aktywny, Kulturowy itp.)

4.    Kryteria oceny projektów:
-    dostosowanie projektu do koncepcji zawartej w „Strategii rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015”
-    innowacyjność i kreatywność pomysłu
-    nowatorstwo, oryginalność i atrakcyjność produktów turystycznych
-    właściwe skomponowanie dóbr i usług turystycznych stanowiących przedmiot turystycznych ofert handlowych
-    wysoki standard oferowanych usług
-    efektywność form sprzedaży produktu turystycznego
-    spełnienie oczekiwań klientów do których adresowany jest produkt turystyczny

5.    Ocenie będzie podlegać rzeczywisty, funkcjonujący produkt turystyczny, a nie jego koncepcja.

6.    Wyboru najlepszych projektów w poszczególnych kategoriach dokona Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Przemyśla. Do pracy w Komisji zaproszeni zostaną eksperci w zakresie turystyki w składzie:

- pracownicy Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki
-  przedstawiciele Komisji Rady Miejskiej merytorycznie zajmujący się zagadnieniami
  z zakresu turystyki
- przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. z Warszawy
- przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
- przedstawiciel Zespołu Szkół Usługowo – Hotelarskich i Gastronomicznych


7.    Na wniosek Przewodniczącego Komisji, może być dokonana wizytacja produktów turystycznych w celu dokonania dodatkowych ocen. W przypadku stwierdzenia  podczas Konkursu przez Komisję niskiego poziomu zgłoszonego produktu lub nienależycie przygotowanych materiałów zgłoszeniowych, Komisji przysługuje prawo wydania oceny negatywnej i odstąpienia od dalszej oceny kandydatury, co oznacza wyeliminowanie zgłoszenia z Konkursu.


8.    Przewodniczący komisji na pisemny wniosek członków Komisji ma prawo odebrać Laureatom przyznany wcześniej Certyfikat „Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl” w trybie nadzwyczajnym, jeśli zostaną naruszone przez Laureatów kryteria produktu turystycznego nagrodzonego Certyfikatem lub zostanie obniżony poziom wykonywanych przez niego usług. 


9.    Uczestnikom konkursu, których prace nie zostały wybrane, nie przysługują z tytułu wykonania prac oraz ich przekazania Organizatorowi konkursu żadne roszczenia odszkodowawcze względem Organizatora. Organizator konkursu zapewnia jednocześnie, iż informacje o pracach nie nagrodzonych, nie będą podawane do wiadomości publicznej, ani wykorzystywane w żaden inny sposób przez Organizatora.

10.    Nagrody
Produktom turystycznym wyróżnionym podczas konkursu zostaną nadane Certyfikaty „Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl” z adnotacją , że produkt realizuje założenia zgodne ze strategią rozwoju turystyki. Komisja zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w w/w kategoriach jeśli nie wpłyną zgłoszenia bądź oferty nie będą spełniać określonych kryteriów. 
   
Certyfikaty zostaną wręczone podczas Obchodów Światowego Dnia Turystyki we wrześniu 2009r.
Dodatkowo, wyróżnieni w konkursie zostaną objęci następującymi działaniami promocyjnymi przeprowadzonymi przez Wydział Kultury Promocji i Turystyki:

- promocja w katalogu pokonkursowym wydanym w celu popularyzacji produktów turystycznych wyróżnionych w konkursie
- promocja  na stronie internetowej  miasta przez cały rok
- wkładka do wydawnictw reklamowych z informacją, ze produkt otrzymał certyfikat „Miasta Turystycznego Twierdza Przemyśl”
- bezpłatne udostępnienie miejsca na miejskich stoiskach targowych autorom produktów wybranym w konkursie oraz promocja oferty  podczas wszystkich targów turystycznych krajowych i zagranicznych, w których Urząd bierze udział


11.    Zgłoszenie projektu do konkursu:

-    Konkurs zostanie ogłoszony  od dnia 20 lutego  2009 roku. Zawiadomienia o ogłoszeniu Konkursu zostaną dodatkowo wysłane do wszystkich zainteresowanych drogą pocztową i elektroniczną. Informacje o konkursie zostaną umieszczone na stronie internetowej www.przemysl.pl w dziale turystyka oraz BIP
-    Zgłoszenia projektów do konkursu będą przyjmowane do 31 sierpnia 2009 r.
-    Prace konkursowe należy przesłać na adres:

Wydział Kultury, Promocji i Turystyki
Urząd Miejski
Rynek 1
37-700 Przemyśl

z dopiskiem: Konkurs „Miasto Turystyczne-Twierdza Przemyśl”
lub składać w zamkniętych kopertach w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1

12.    Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie i zostaną zwrócone autorom.

13.    Informacje dodatkowe:
Wszelkich informacji dodatkowych udziela Wydział Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu, pokój nr 34, tel. 16 675 21 05.

14.    Ochrona danych osobowych
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz 883) w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

15.    Złożenie podpisu jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego regulaminu.

Powyższy regulamin równieżdo pobrania poniżej:

DOTRegulamin "Produkt turystyczny" (170,50KB)

DOTKarta zgłoszeniowa (22,50KB)

JPGKonkurs - produkt turystyczny (139,31KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 25-02-2009 09:47
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-08-2012 10:07