9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 26 lutego 2009 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 22 stycznia 2009 r. i 16 lutego 2009 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2009-2015 – proj. Nr 40/2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2009 r. – proj. Nr 36/2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Miasta Przemyśla – proj. Nr 13/2009.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r. – proj. Nr: 14/2009, 15/2009, 16/2009, 17/2009, 18/2009, 20/2009, 22/2009, 26/2009, 39/2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki – proj. Nr 24/2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 30/2009,
b) wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Przemyślu – proj. Nr 31/2009,
c) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr: 34/2009, 32/2009, 33/2009
d) zmieniającej uchwałę Nr 298/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w nazwach ulic, placów na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 35/2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla – proj. Nr 21/2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Przemyślu – proj. Nr 23/2009.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejską Przemyśl w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów, sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi – proj. Nr 37/2009.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia wspólnie z innymi gminami do realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami – proj. Nr 38/2009.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Przemyśla oraz akceptacji wartości jednego punktu – proj. Nr 25/2009.
17. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2008 r. oraz plany pracy komisji na 2009 r.
18. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Przemyśla i Starosty Przemyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 r.
19. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 18-02-2009 15:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:17