12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza aukcję - licytację nieograniczoną na najem (w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej) na czas nieoznaczony lokali użytkowych położonych w Przemyślu, ujętych w wykazie nr 1 i wykazie nr 1a

GL.I/IV-71441-3/09                                                                                                               Przemyśl, 12 lutego 2009r.

 

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza aukcję -licytację nieograniczoną na najem (w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej) na czas nie oznaczony lokali użytkowych położonych w Przemyślu, ujętych w wykazie nr 1 i wykazie nr 1a.

 

     Aukcję w dniu 11 marca 2009 r. (środa) o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, I piętro, sala nr 19, przeprowadzi Komisja Przetargowa zgodnie z Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla nr 97/62/02 z dnia 31.12.2002 r.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszowej netto za najem za 1 m2 powierzchni poszczególnego lokalu przyjęta do aukcji podana jest w wykazie nr 1, a przebicie w wysokości 1 zł lub wielokrotność 1 zł.

Informuję, że do czynszu wyliczonego wg wylicytowanej w aukcji stawki dolicza się obowiązujący podatek VAT w wysokości 22% oraz, że czynsz ten z dniem 1 stycznia każdego następnego roku kalendarzowego będzie waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok w stosunku do poprzedniego, obwieszczonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli czynsz netto wyliczony według wylicytowanej stawki będzie mniejszy niż 120% w stosunku do czynszu netto ustalonego wg zasad obowiązującej uchwały Wynajmującego w sprawie stawek czynszu najmu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Miejskiej Przemyśl bez konieczności wypowiadania warunków umowy najmu. W przypadku deflacji czynsz nie ulegnie zmianie.

W czynszu nie wlicza się opłat na rzecz dostawców mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, odprowadzanie ścieków do kanalizacji publicznej, wywóz nieczystości stałych, itp.).

Przystępujący do aukcji powinien, pod rygorem nie dopuszczenia do niej, wpłacić Gminie Miejskiej Przemyśl wadium w pieniądzu, którego wysokość w odniesieniu do poszczególnych lokali podana jest w wykazie, w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Mostowa 2, do dnia 5 marca 2009 r.

Do aukcji mogą przystąpić tylko osoby bądź podmioty gospodarcze nie będące dłużnikami Gminy Miejskiej Przemyśl.

Przystępujący do aukcji obowiązani są zgłosić swój udział w niej w terminie do dnia 5 marca 2009r. w Wydziale Gospodarki Lokalowej, ul. Mostowa 2, I piętro, pokój nr 5 i przedłożyć następujące dokumenty: ważne zaświadczenie o braku zaległości finansowych na rzecz Gminy (w zakresie czynszów za najem – zaświadczenie wydaje PGM Sp. z o. o. w Przemyślu ul. Kopernika 58) i dowód wpłaty wadium.

Oferenci przed aukcją powinni zapoznać się z treścią wzoru umowy najmu i regulaminem przetargu (wywieszonymi na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu) oraz ze stanem technicznym lokalu – możliwość oględzin lokalu w terminie podanym w wykazie lokali.

Zastrzegam sobie, iż koszt remontu i dostosowania lokalu do zamierzonej przez najemcę działalności gospodarczej, zgodnie z zezwoleniem dot. sposobu użytkowania lokalu (regulowanym przepisem art.71 Prawa budowlanego), ponosi najemca bez możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu. Jednocześnie podkreślam, że uzyskanie wszelkich zezwoleń związanych z rodzajem wybranej działalności należy do obowiązku najemcy. Najemca również ponosi ryzyko związane z uzyskaniem w terminie późniejszym niż objęcie lokalu innych zezwoleń, wymaganych odrębnymi przepisami, na prowadzenie działalności w wynajętym lokalu.

Zwrot wadium w pełnej wysokości osobom uprawnionym, za wyjątkiem osobie, której oferta złożona w toku aukcji została przyjęta, dokonywany będzie od dnia 17.03.2009 r. w miejscu jego wpłaty. Wadium wpłacone przez wygrywającego aukcję zalicza się na kaucję zabezpieczającą przedmiot aukcji - lokal.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl w przypadku, jeżeli uczestnik aukcji, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy o najem przedmiotu aukcji (lokalu) w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem lokalu uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej lokal (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej).

Termin zagospodarowania lokalu – nie dłuższy niż 45 dni licząc od dnia zawarcia umowy najmu.

Informacje o stanie technicznym lokalu przeznaczonego do wynajęcia w wyniku aukcji i o warunkach aukcji udziela Wydział Gospodarki Lokalowej – ul. Mostowa 2, I piętro, pokój nr 5, nr tel. 016 6752013.

 

   Zastrzegam sobie prawo zmiany warunków aukcji lub odwołania aukcji bez podania przyczyn.

DOTwykaz nr 1a (31,50KB)

DOTogłoszenie (27,50KB)

DOTwykaz nr 1 (25,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 13-02-2009 13:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-09-2011 09:18