17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkania z mieszkańcami sołectw

Prezydent Miasta Przemyśla spotkał się z mieszkańcami trzech sołectw objętych planami zmiany granic miasta Przemyśla. O ogromnym zainteresowaniu sprawami związanymi z poszerzeniem granic miasta świadczyła duża frekwencja i rzeczowa dyskusja.
Spotkania zostały poprzedzone badaniami, które wykonali studenci Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. Objętych nimi zostało 212 gospodarstw domowych w miejscowości Hurko i Hureczko, 281 gospodarstw domowych w miejscowości Krówniki i Nehrybka oraz 36 gospodarstw w sołectwie Kruhel Wielki.
Ankieterzy prosili o wskazanie przez badanych ich zdaniem negatywnych skutków jakie niesie za sobą zmiana granic miasta. Najczęściej wskazywano:

Konieczność wymiany dokumentów

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 października 2007 roku zwalnia się z opłat tytułu wydania nowego dowodu rejestracyjnego i nowego prawa jazdy, osoby zgłaszające zmiany adresu właściciela, posiadacza pojazdu lub adresu kierowcy w następstwie zmian administracyjnych. Podobne zwolnienia dotyczą przy wymianie dowodów osobistych.

Brak zainteresowania sprawami wsi ze strony miasta


Biorąc pod uwagę tylko działania związane z projektem poszerzenia granic miasta władze miasta Przemyśla, zarówno Radni Rady Miejskiej, Prezydent Miasta jak i członkowie Zespoły ds. Poszerzenia Granic Miasta, odbyli kilkadziesiąt spotkań otwartych z mieszkańcami sołectw położonych wokół Przemyśla. Przeprowadzone były spotkania i rozmowy z członkami i władzami Ochotniczej Straży Pożarnej, władzami klubów sportowych oraz dziesiątki spotkań indywidualnych. Dwukrotnie przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród mieszkańców sąsiednich sołectw. Wszystkie te działania pozwoliły bardzo dokładnie zapoznać się z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców tych terenów. Jednocześnie prezydent miasta uczestniczy w wielu spotkaniach z władzami samorządowymi gmin sąsiednich m.in. w ramach Związku Gmin Fortecznych, Konwentu Wójtów lub też w sytuacjach kryzysowych m.in. podczas blokady przejścia granicznego w Medyce.

Większe problemy w relacjach obywatel urzędnik

Gmina Miejska Przemyśl realizuje wszystkie swoje zadania w oparciu o Ustawę Samorządową, Statut Miasta Przemyśla oraz szereg innych dokumentów regulujących zasady realizowania swoich zadań w tym nakładające na władze samorządowe jak i urząd szereg obowiązków wobec obywateli miasta. W Celu podniesienia jakości świadczonych usług i zapewnienia mieszkańcom Przemyśla najwyższych standardów funkcjonowania w Urzędzie Miejskim w Przemyślu obowiązuje KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMYŚLU, gdzie Władza samorządowa jest władzą służebną w stosunku do praw obywateli i prawa w ogóle. Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Przemyślu jako zbiór wytycznych codziennego postępowania zawodowego oparty jest na fundamentalnych wartościach: sprawiedliwości, prawdzie, uczciwości, godności i lojalności. Celem niniejszego Kodeksu jest ustanowienie zasad postępowania pracowników w Urzędzie, w związku z pełnioną przez nich służbą publiczną oraz informowanie obywateli o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych.

Wyższe podatki w mieście Przemyślu

Jest to informacja nieprawdziwa, gdyż wysokość stawek w gminach i w mieście Przemyślu znajdują się na tym samym poziomie.

Wyższe ceny, droższe życie, pogorszenie sytuacji finansowej

Nie ma obiektywnych danych, które mogą potwierdzić tezę, że w mieście obowiązują wyższe ceny i że życie jest droższe. Płacimy takie same rachunki. W sklepach ceny są takie same, a nawet tańsze (wielkopowierzchniowe)


Brak dofinansowania dla miejscowości/dzielnicy, brak inwestycji w infrastrukturę i jej utrzymanie

Przetoczone powyżej zasady jak również Ustawa o Finansach Publicznych wyklucza jakiekolwiek możliwości nierównego traktowania poszczególnych dzielnic miasta. Ponadto Radni Rady Miejskiej opracowują Wieloletni Plan Inwestycyjny, który uwzględnia wszystkie potrzeby według hierarchii ważności jak i możliwości finansowych z uwzględnieniem opinii rad osiedlowych i wniosków mieszkańców.

Konieczność dłuższego dojazdu dzieci do szkoły

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) droga dziecka do szkoły nie może przekraczać 3 kilometrów – w przypadku uczniów klas I –IV szkół podstawowych oraz 4 kilometrów – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. gimnazjum. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza powyższe odległości obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej (art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty). Tym samym obawa wydłużenia drogi dziecka do szkoły jest nieuzasadniona, gdyż ustawodawca nałożył na gminę obowiązek dowozu dziecka do szkoły, w sytuacji, gdy zostaną przekroczone odległości wymienione w przytoczonych wyżej przepisach. Ponadto przyłączenie do miasta przyniesie dodatkowe korzyści w postaci zapewnienia lepszego dostępu do opieki przedszkolnej dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. Otrzymają Państwo większą możliwość wyboru szkoły podstawowej czy gimnazjum, dla swojego dziecka; skorzystania z opieki psychologiczno – pedagogicznej, którą wprowadziliśmy już na etapie przedszkola; skutecznego diagnozowania i eliminowania mikrodeficytów rozwojowych, rozwijania wielorakich zainteresowań (poprzez możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych) pod kierunkiem wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej. Mimo większej liczebności uczniów w oddziale przemyskie szkoły podstawowe osiągają znacznie lepsze wyniki nauczania, czego potwierdzeniem są wyniki sprawdzianu na zakończenie klasy szóstej. Analogicznie wygląda sytuacja w odniesieniu do uczniów gimnazjów, którzy również osiągają znacznie lepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym (zarówno w części humanistycznej, jak i matematyczno – przyrodniczej).

Pogorszenie się bezpieczeństwa

W celu podniesienia bezpieczeństwa swoich obywateli władze samorządowe Przemyśla m.in. powołały Straż Miejską, która działa zgodnie z ogólnymi przepisami regulującymi zasady jej funkcjonowania oraz daje władzom miasta możliwość stałego monitorowania porządku, czystości w granicach miasta. W ramach swoich obowiązków Straż Miejska w Przemyślu tylko w 2008 roku ujawniła 17 przestępstw, ujęła i przekazała Policji 45 osób w tym 19 sprawców przestępstw, doprowadziła do izby wytrzeźwień lub do miejsca zamieszkania 1156 osób, zabezpieczała miejsca katastrof, wypadków i przestępstw oraz zabezpieczała 127 imprez masowych. Straż Miejska w Przemyślu na stałe współpracuje z Policją Państwową, Żandarmerią Wojskową oraz Służbą Ochrony Kolei i innymi służbami w celu wymiany informacji oraz realizowaniu wspólnego postępowania jak i wspólnych patroli.Badania przeprowadziła: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
Opracowanie wyjaśnienia obaw: Wydział Kultury Promocji i Turystyki
Autor Komunikatu: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGPodczas spotkania w Kruhelu Wielkim

JPGPodczas spotkania w Kruhelu Wielkim

JPGPodczas spotkania w Kruhelu Wielkim

Opublikował:  | Data publikacji: 29-01-2009 08:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-02-2010 11:26