Prezydent rozmawiał o zmianie granic Miasta ze Studentami przemyskich uczelni wyższych

Zakończył się cykl spotkań Roberta Chomy Prezydenta Miasta Przemyśla ze studentami przemyskich uczelni wyższych. Podczas nich prezydent przybliżał tematykę związaną z rozpoczętą procedurą zmiany granic Miasta Przemyśla. W spotkaniach uczestniczyli również członkowie Zespołu ds. Zmiany Granic Miasta Przemyśla. W jego skład wchodzą oprócz Radnych Rady Miejskiej Naczelnicy Wydziałów Urzedu Miejskiego.
Podczas rozmów ze studentami przedstawione zostały kierunki rozwoju miasta w odniesieniu do nowych granic Przemyśla. Alicja Strojny Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej omawiała podczas spotkań kwestie związane z zagospodarowaniem terenów o których przyłączenie czyni starania Prezydent Miasta Przemyśla. O inwestycjach mówiła Maria Kuźmińska Naczelnik Wydziału Inwestycji, Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich. Podatki i finanse omówiła Maria Łańcucka Skarbnik Miasta, a sprawy związane ze szkolnictwem i edukacją młodzieży Piotr Idzikowski Naczelnik Wydziału Edukacji.

Wśród najczęściej artykułowanych obaw pojawiały się przede wszystkim te dotyczące:

- Wyższych podatków w mieście Przemyślu – co jest informacją nieprawdziwą, gdyż wysokość stawek w gminach i w mieście Przemyślu znajdują się na tym samym poziomie.

- Potrzeby odpłatnej wymiany dokumentów – to również informacja nieprawdziwa, ponieważ Rada Miejska w Przemyślu podjęła stosowną uchwałę na mocy której wymiana dokumentów dotycząca zmiany granic miasta odbywać będzie się bezpłatnie.

- Tego co stanie się z Klubami Sportowymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na terenie sołectw. Dementujemy także informację mówiącą o likwidacji tych jednostek gdyż będą one dalej funkcjonowały jako Stowarzyszenia, dzięki czemu mogą liczyć na większe finansowanie prowadzonej działalności nie tylko z budżetu miasta, ale także z programów unijnych.

Studenci pytali Roberta Chomę Prezydenta Miasta Przemyśla po co powiększać Przemyśl?

Prezydent zwrócił uwagę na to, iż „poszerzenie granic miasta zwiększa szanse rozwoju całego regionu. Dodał, iż musimy pamiętać, że w całej tej sprawie nie mówimy o jednostronnym spojrzeniu mieszkańców, lecz o konieczności realizacji wspólnych celów i dostrzegania możliwości jakie przed nami się pojawiają. Aspekt inwestycyjny jest jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem”.

Co zatem da poszerzenie Granic Przemyśla?

Wśród sfer życia społeczeństwa na które poszerzenie wywrze pozytywne skutki wymienić należy:

- skoordynowanie działań zmierzających do realizacji obwodnicy drogowej miasta w tym lepszego skomunikowania przyległych gmin;
- wzmocnienie potencjału kulturowego miasta i regionu poprzez m.in. podjęcie zintegrowanych działań mających na celu ochronę i zagospodarowanie Zespołu Twierdzy Przemyśl;
- przygotowanie nowych terenów dla rekreacji, turystyki i inwestycji związanych z turystyką, w tym międzynarodową;
- pozyskanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz inwestycje dla rozwoju przedsiębiorczości, zwiększenie innowacyjności oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, rozbudowy istniejącej strefy ekonomicznej. 

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGPrezydent rozmawiał o zmianie granic Miasta ze Studentami przemyskich uczelni wyższych (423,18KB)

JPGPrezydent rozmawiał o zmianie granic Miasta ze Studentami przemyskich uczelni wyższych (402,97KB)

JPGPrezydent rozmawiał o zmianie granic Miasta ze Studentami przemyskich uczelni wyższych (495,56KB)

JPGPrezydent rozmawiał o zmianie granic Miasta ze Studentami przemyskich uczelni wyższych (439,39KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-01-2009 08:12 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 03-02-2010 11:26

Na skróty